Informace o

Zpracování osobních údajů

Selected Financial Group s.r.o., sídlo: Národní 364/39, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 06996183, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 292688, kontaktní údaje: e-mail: info@s-fg.cz, telefon: 777 338 638, web: www.selected-fg.com (dále jen „Selected Financial Group s.r.o.“) zpracovává osobní údaje svých klientů v souladu s pravidly stanovenými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“).

Správce osobních údajů a kontakty na správce

Správcem osobních údajů klienta je Selected Financial Group s.r.o., sídlo: Národní 364/39, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 06996183,

kontaktní údaje:
e-mail: info@s-fg.cz,
telefon: 777 338 638,
web: www.selected-fg.com

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje klienta jakožto subjektu údajů zpracováváme v rozsahu, v jakém nám je klient poskytl. Jedná se o:

 • základní identifikační údaje v rozsahu jméno, příjmení
 • kontaktní údaje v rozsahu telefonní číslo, e-mailová adresa
 • informace o využívání webových stránek a sociálních sítí Selected Financial Group s.r.o., tj. zejména údaje o počtu návštěv jednotlivých stránek, údaje o místě, ze kterého klient na stránky přistoupil, zahrnující síťovou (IP) adresu počítače apod.

Důvod a účel zpracování osobních údajů klienta

Osobní údaje klienta zpracováváme:

 • na základě souhlasu klienta pro účely nabízení služeb v oblasti zprostředkování finančních produktů, zejména pak úvěrů, pojištění, investičního zprostředkování, důchodového připojištění, zasílání informačních materiálů a podávání marketingových sdělení, podávání informací o akcích a nabídkách pro oblast zprostředkování finančních produktů, zejména pak úvěrů, pojištění, investičního zprostředkování, důchodového připojištění, předávání osobních údajů třetím osobám, a to našim spolupracovníkům správce, kteří vykonávají činnost na základě smlouvy uzavřené v oblasti zprostředkování úvěrů, pojištění, důchodového připojištění, investic
 • pro účely plnění povinností stanovených zákonem
 • pro účely plnění smlouvy uzavřené mezi klientem a Selected Financial Group s.r.o. – pokud má klient zájem o poskytnutí služeb ze strany Selected Financial Group s.r.o., potřebuje k to mu Selected Financial Group s.r.o. jeho osobní údaje; poskytnutí osobních údajů klientem je dobrovolné, klient není povinen své osobní údaje poskytnout, musí však mít na paměti, že Selected Financial Group s.r.o. bez nich nemůže své služby klientovi poskytnout.
 • na základě oprávněného zájmu Selected Financial Group s.r.o. – především pro účely ochrany a obhajoby právních nároků Selected Financial Group s.r.o.

Subjekty, kterým poskytujeme osobní údaje klienta

Příjemci osobních údajů subjektu údajů mohou být spolupracovníci Selected Financial Group s.r.o., kteří pro něj vykonávají činnost na základě smlouvy uzavřené se správcem, a to zejména zprostředkovatelé úvěrů, pojištění, důchodového připojištění, investic, účetní a daňoví poradci a poskytovatelé IT služeb.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje klienta poskytnuté na základě souhlasu klienta budou zpracovávány na dobu 10 let, nebo dokud nebude souhlas s jejich zpracováním udělený ze strany klienta odvolán. Souhlas je možno odvolat na emailové adrese info@s-fg.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v době před jeho odvoláním.

Osobní údaje klienta zpracovávané z jiných důvodů než na základě souhlasu klienta Selected Financial Group s.r.o. zpracovává po dobu, po kterou klientovi poskytuje služby nebo po dobu trvání smlouvy a dále pak po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů, které upravují zejména vedení účetnictví, archivační povinnosti, daňové povinnosti apod. a dále po dobu běhu promlčecích lhůt.

Způsob zpracování osobních údajů

Klient, který zadá své údaje do kontaktního formuláře na webových stránkách, je následně kontaktován poradcem, který řeší jeho požadavek nebo dotaz.

Osobní údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně, mohou být předány třetím stranám a to v nezbytných případech, abychom zajistili plnění našich obchodních závazků. Partneři, se kterými spolupracujeme, garantují stejné principy a zásady ochrany osobních údajů jako naše společnost. Spolupracujeme s těmito zpracovateli:

Klient má právo:

 • kdykoli odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů,
 • požadovat od správce přístup k osobním údajům, tj. požadovat informace o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány a dále o účelu zpracování osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, plánované době uložení osobních údajů, o existenci práva požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování osobních údajů, informace o zárukách při předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím,
 • na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů,
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů,
 • požadovat výmaz osobních údajů – tzv. „právo být zapomenut“, toto právo má subjekt údajů v případech, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, subjekt údajů odvolal souhlas s jejich zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod zpracování, subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, je to třeba ke splnění právní povinnosti,
 • na omezení zpracování osobních údajů, toto právo má subjekt údajů, pokud popírá přesnost osobních údajů, zpracování osobních údajů je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů, správce již osobní údaje nepotřebuje, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů k jinému správci ve strukturované podobě a v běžně čitelném formátu k jinému subjektu,
 • vznést kdykoli u Selected Financial Group s.r.o. námitku proti zpracovávání osobních údajů, pokud Selected Financial Group s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozporu se zákonem nebo s ochranou soukromého a osobního života klienta; v takovém případě již nebudou osobní údaje subjektu údajů dále zpracovávány,
 • podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Výše uvedená práva může klient uplatnit e-mailem na adrese Selected Financial Group s.r.o.
info@s-fg.cz nebo písemně na adrese Selected Financial Group s.r.o. Národní 364/39, Staré Město, 110 00 Praha 1.